Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Offline Company

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met SHPPR Events VOF, handelend onder de naam The Offline Company, hierna te noemen The Offline Company, de Market of de organisatie.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Definities:
Het terrein: Het terrein waar het event van The Offline Company plaats vindt
Deelnemer: Persoon of onderneming die deel wilt nemen aan een event van The Offline Company
Reserveringsbedrag: het uiteindelijke bedrag resulterend uit de gekozen standplaats type en opties (elektriciteit en kraam)

 1. Reservering:
  1.1 Middels de website https://www.theofflinecompany.nl kan een deelnemer één of meerdere plaatsen reserveren voor edities van één van de events van The Offline Company
  1.2 De deelnemer kan verschillende type stands reserveren met daarbij verschillende opties. De organisatie is niet aansprakelijk indien een deelnemer een verkeerde reservering plaatst.
  1.3 Een wijziging in de reservering kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden. Indien er gelegenheid is, zal de organisatie de wijziging honoreren.
  1.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om een reservering, zelfs nadat het volledige reserveringsbedrag voldaan is, te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen.
  1.5 Op het reserveringsformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
  1.6 Indien twee deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan bij een allereerste deelname aan een event, na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.
  1.7 Indien een kraam wordt gedeeld, zonder schriftelijk akkoord van de organisatie, dan zal er voor beide deelnemers het volledige reserveringsbedrag gerekend worden (volledige standhuur).
  1.8 Bij het reserveren van een extra standplaats wordt het volledige reserveringsbedrag gerekend.
  1.9 Indien een deelnemer een standplaats zonder kraam reserveert, dan wordt het volledige reserveringsbedrag gerekend.

 2. Annulering:
  2.1 Annulering dient schriftelijk (per e-mail) en gedateerd te gebeuren.
  2.2 Annuleren kan kosteloos tot 10 werkdagenvoor aanvang van het desbetreffende evenement. (LET OP: dus niet op de maandag, maar uiterlijk de zondag twee weken voor het event!)
  2.3 Bij een annulering later dan 10 werkdagen voor aanvang van het desbetreffende evenement wordt het volledige reserveringsbedrag ingehouden.
  2.4 De organisatie is niet verplicht om het reserveringsbedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden. 

 3. Standplaats:
  3.1 Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het gepresenteerde dat op het Swan. event wordt aangeboden.
  3.2 Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers, e.d. is niet toegestaan.
  3.3 Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.
  3.4 Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van het evenement niet is verschenen dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
  3.5 Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
  3.6 Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam. Er mag geruild worden, maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.
  3.7 De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
  3.8 In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
  3.9 Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. (Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes).
  3.10 Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig, ten strengste verboden.
  3.11 De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
  3.12 Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.

 4. Elektriciteit:
  4.1 De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. Indien u elektriciteit gereserveerd heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.
  4.2 Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit (aangegeven in watt).
  4.3 Opgave van de benodigde hoeveelheid elektriciteit dient vermeld te worden op het reserveringsformulier. Zonder vermelding behoudt de organisatie zich het recht voor om geen elektriciteit aan te bieden.
  4.4 Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit meer nodig heeft, dan is het niet mogelijk om het reeds betaalde reserveringsbedrag geretourneerd te krijgen.
  4.5 Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.), bespreken dit vóór handelen, met de organisatie.
  4.6 Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

 5. Aankomst & vertrek, lossen & laden, parkeren:
  5.1 De deelnemer meldt zich, indien nodig, eerst aan om te horen welke plaats, hij/zij toegewezen heeft gekregen.
  5.2 De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwshift en aan de route die door de organisatie gegeven is.
  5.3 Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te lossen en te laden. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een half uur.
  5.4 Het terrein dient bij aanvang/afsluiting van de Swan Market vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd en verkregen.
  5.5 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.).
  5.6 De deelnemer volgt immer de instructies op die door iemand van de organisatie gegeven wordt. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting, zonder retournering van het reserveringsbedrag, besloten worden
  5.7 Het is niet mogelijk uw auto op het terrein te parkeren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen (in parkeergarage) in de omgeving beschikbaar.
  5.8 De kosten van parkeren zijn niet op de organisatie te verhalen.
  5.9 De deelnemer dient stapvoets op het terrein te rijden.
  5.10 Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de los-/laadtijd zo kort mogelijk is.
  5.11 Vanaf het eindtijdstip van de Market kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden.
  5.12 Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
  5.13 Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dienen de kramen leeg te zijn.

 6. Houding en gedrag:
  6.1 Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het reserveringsbedrag.
  6.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
  6.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het event de kramen te ontruimen.
  6.4 Laat geen rommel achter. Maak gebruik van de bijgeleverde vuilniszakken. Laat ze achter bij een van de klikobakken die op het terrein staan. Lege flessen dient men zelf mee te nemen.
  6.5 Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen op het terrein.

 7. Overige:
  7.1 De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van het event.
  7.2 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een event van The Offline Company.
  7.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
  7.4 De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
  7.5 De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
  7.6 De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
  7.7 Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden en/of weersomstandigheden, ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.
  7.8 De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
  7.9 De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
  7.10 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
  7.11 De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
  7.12 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.